Impressum

 

 

Wij hebben ons internetaanbod zeer zorgvuldig samengesteld. Het wordt voortdurend uitgebreid en bijgewerkt. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens. 

Verantwoordelijk
Verantwoordelijk in de zin van § 18 lid 1 van het Duitse mediaverdrag (MStV) en § 5 van de Duitse Telemediawet (TMG):

Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH
Zaakvoerder mevr. Veronika Hiebl
Bautzner Straße 45/47
D-01099 Dresden
Telefoon: +49 351 491700
Fax: +49 351 4969306
info@sachsen-tour.de
Website: www.sachsen-tourismus.de

Handelsregister: Amtsgericht Dresden HRB 17813
Btw-nr.: DE203959452

Contentverantwoordelijke: Mevr. Veronika Hiebl

Dit impressum geldt ook voor:
https://facebook.com/SachsenTourismus 
https://www.instagram.com/saxonytourism/
https://www.youtube.com/user/SachsenTourismus

Lay-out & productie:
neusta destination.one GmbH
Münchener Straße 1
D-86899 Landsberg am Lech
Telefoon: +49 (0) 89 215445-61
Fax: +49 (0) 89 215445-62
info@neusta-ds.de
Website: https://www.neusta-ds.de/

Inschrijving in het handelsregister
van de rechtbank: Amtsgericht Augsburg
Inschrijvingsnummer: HRB 36450
Btw-nummer overeenkomstig § 27 a Btw-wet: DE815626066

Copyright
Verder behoudt Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH zich het recht voor de ter beschikking gestelde gegevens te wijzigen of aan te vullen. Content en structuur van website Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH zijn auteursrechtelijk beschermd. De reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH.  

Disclaimer
Hiervoor verwijzen wij naar het volgende hoofdstuk “Uitsluiting van aansprakelijkheid”.
Indien wij concrete elementen ontvangen over inbreuken op de verlinkte websites, zullen wij de respectieve links onmiddellijk verwijderen.

Auteurs- en merkenrecht
Hiervoor verwijzen wij naar punt “3. Auteurs- en merkenrecht” onder “Uitsluiting van aansprakelijkheid”.

Bronvermelding/fotoverantwoording 
Op de door ons gebruikte foto’s werd een copyright aangebracht. Indien er gebreken of fouten worden vastgesteld, verzoeken wij u ons dit te melden zodat wij onmiddellijk kunnen reageren. 

Geschillenbeslechting
Online geschillenbetwisting overeenkomstig art. 14 lid 1 EU-VO 524/2013: De Europese Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting (OG): https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH zal niet deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenorganisatie.

In geval van verzekeringsbemiddeling verwijzen wij naar hoofdstuk “Klachten in verband met verzekeringsbemiddeling” hieronder.

Dresden, 21.12.2021


Uitsluiting van aansprakelijkheid


1. Inhoud van het online aanbod
Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (hierna de “Auteur") aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de Auteur, die betrekking hebben op materiële schade of ideële schade, als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover niet kan worden aangetoond dat de Auteur opzettelijk of nalatig heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De Auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de website of het volledige aanbod zonder afzonderlijke voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de openbaarmaking tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("hyperlinks"), die buiten de verantwoordelijkheid van de Auteur vallen, zou uitsluitend een aansprakelijkheidsverplichting in werking trede, indien de Auteur kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn, het gebruik in geval van onwettige content te verhinderen.

De Auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment dat de links werden toegevoegd geen illegale content op de te linken pagina’s aanwezig was. De Auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige lay-out, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte/gekoppelde pagina’s. Daarom neemt hij hierbij uitdrukkelijk afstand van alle content van alle gelinkte/gekoppelde pagina’s, die na toevoeging van de links werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle links en verwijzingen op de eigen website alsook voor vreemde toevoegingen in door de Auteur geplaatste gastenboeken, discussiefora, linkverwijzingen, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken die extern kunnen worden gewijzigd.

Voor illegale, gebrekkige of onvolledige content en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie, is alleen de aanbieder verantwoordelijk van de pagina waarnaar werd verwezen, en niet die, die via links verwijst naar de respectieve publicatie.

3. Auteurs- en merkenrecht
De Auteur wil in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte foto’s, grafieken, geluidsfragmenten, video’s en teksten respecteren, door hem zelf gemaakt foto’s, grafieken, geluidsfragmenten, video’s en teksten gebruiken of teruggrijpen naar onbeschermde grafieken, geluidsfragmenten, video’s en teksten.
Alle op de website genoemde en evt. door derden beschermde merken- en handelsmerken vallen onbeperkt onder de bepalingen van het geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve opgegeven eigenaars. Alleen op basis van de loutere vermelding kan niet worden besloten dat handelsmeren niet beschermd zijn door rechten van derden!

Het copyright voor gepubliceerde, door de Auteur zelf aangemaakte objecten blijft alleen bij de Auteur van de website. Het reproduceren of gebruiken van zulke grafieken, geluidsfragmenten, video’s en teksten in andere elektronische of gedrute publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Auteur niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming
Indien op de website de mogelijkheid bestaat persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, gebeurt de vrijgave van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Het verkrijgen en betalen van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder opgave van zulke gegevens of door opgave van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de in het kader van het impressum of vergelijkbare informatie gepubliceerde contactgegevens zoals postadres, telefoon- en faxnummer en e-mailadressen door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de afzender van zogenaamde spammails bij inbreuken tegen dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als een onderdeel van de website die naar deze pagina heeft verwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende wetgeving, heeft dit geen invloed op de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document.

Klachten in verband met verzekeringsbemiddeling
Bij klachten in verband met verzekeringsbemiddeling kunt u contact opnemen met de verzekeringsombudsman e. V. (bemiddelingsorgaan):

Versicherungsombudsmann e. V.
Postvak 080632, 10006 Berlijn
Telefoon: 0800 3696000
Fax: 0800 3699000
E-mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
https://www.versicherungsombudsmann.de