Gegevensbescherming & Bepalingen inzake Gegevenbescherming

Ons bedrijf neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. We willen dat u weet wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe we ze gebruiken. Bij de be- en verwerking van persoonsgegevens resepcteren wij de voorschriften van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de nieuwe Duitse privacywet (BDSG). Hieronder informeren wij u overeenkomstig art. 13 en 14 AVG over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Gebruiksgegevens
Voor het gebruik van de websites van TMGS is een vrijgave van persoonsgegevens in principe niet vereist. Telkens u een van onze pagina’s opent, worden de gegevens over uw bezoek aan de website opgeslagen in een protocolbestand. Onze webhoster stelt deze protocolbestanden en opgestelde gebruiksstatistieken aan ons ter beschikking. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens; wij kunnen dus niet nagaan welke gebruiker welke informatie heeft opgeroepen. Er vindt geen doorgifte aan derden plaats. Wij wijzen er echter op dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via mail) veiligheidsrisico’s kan inhouden. Bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is daarom niet mogelijk.

Bescherming minderjarigen
Enkel meerderjarige personen kunnen hun toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor diensten van de informatiemaatschappij, die direct aan het kind worden aangeboden, is de toestemming van een kind toegelaten wanneer het kind ten minste 16 jaar is overeenkomstig art. 8 AVG.

Serverlogbestanden
De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch gegevens in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

 • Browsertype, browserversie en browsertaal
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostname van de computer die onze website opent
 • Tijdstip van serveraanvraag
 • Datum en tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres
 • Naam en URL van opgevraagd bestand of opgevraagde website
 • Respectieve overgedragen gegevenshoeveelheid
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Melding over succesvolle opvraging

Wij gebruiken de protocolgegevens enkel voor statistische analyses voor de werking, veiligheid en optimalisering van ons aanbod en onze website. Er vindt geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen plaats.

Contactgegevens
Voor bepaalde aanbiedingen en diensten hebben wij in individuele gevallen persoonsgegevens nodig. Wij gebruiken de in dit geval vrijwillig door u opgegeven - bijvoorbeeld via het formulier - gegevens alleen voor het door u gewenste doeleinde, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen. Er vindt geen doorgifte aan derden plaats.

Gebruik van cookies
"Cookies" zijn bestandjes waarmee wij op uw pc specifieke informatie kunnen opslaan, die betrekking heeft op u, de gebruiker, terwijl u een van onze websites bezoekt. Cookies helpen ons de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze websites te meten, alsook onze aanbiedingen voor u zo comfortabel en efficiënt vorm te geven.

Wij gebruiken enerzijds zogenaamde "sessiecookies", die tijdelijk en uitsluitend voor de duur van uw bezoek aan een van onze websites worden opgeslagen. Anderzijds gebruiken wij "permanente cookies” om gegevens over bezoekers bij te houden, die regelmatig een van onze websites bezoeken. Het doel van het gebruik van deze cookies bestaat erin u een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden en u "opnieuw te herkennen" en u bij herhaald gebruik een zo gevarieerd mogelijke website en nieuwe content te kunnen aanbieden. De inhoud van een permanent cookie beperkt zich op een identificatienummer. Naam, IP-adres enz. worden niet opgeslagen. Er wordt geen individueel profiel over uw surfgedrag aangemaakt.

U kunt ons aanbod ook gebruiken zonder cookies. U kunt in uw browser cookies in- of uitschakelen, ze beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u een bericht ontvangt zodra er een cookie wordt verzonden. U kunt cookies ook op elk moment wissen van de harde schijf van uw computer (map: "Cookies"). Denk eraan dat u in dat geval echter rekening moet houden met een beperkte weergave van de pagina en met een beperkt gebruik.

Rechten van betrokkenen
Als betrokkene hebt u het recht:

 • Overeenkomstig art. 15 AVG uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens. In het bijzonder kunt u meer details vragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens werden of worden bekendgemaakt, die geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens voor zover deze niet bij ons werden verzameld, alsook over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en evt. nuttige informatie over de details.
 • Overeenkomstig art. 16 AVG onmiddellijk de rectificatie van onjuiste of de vervollediging van de u betreffende bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen;
 • Overeenkomstig art. 17 AVG de wissing van de u betreffende bij ons opgeslagen gegevens te verlangen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Overeenkomstig art. 18 AVG de beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u zich echter verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nog wel nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of u overeenkomstig art. 21 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

Gelieve hiervoor via mail contact met ons op te nemen via info@sachsen-tour.de. U kunt ook zoals in alle andere gevallen contact opnemen met onze onderneming via het opgegeven postadres.

Betrokkenen hebben verder overeenkomstig art. 7 lid 3 AVG het recht hun gegeven toestemming in te trekken Be- en verwerking van persoonsgegevns voor een of meer doeleinden in de toekomst. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking. Een intrekking heeft in principe echter als gevolg dat het doeleinde waarvoor de gegevens werden verzameld, niet kan worden nagekomen. Gelieve hiervoor via mail contact met ons op te nemen via info@sachsen-tour.de.

Wissing van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden gewist wanneer het doeleinde voor de opslag wegvalt en er geen enkel rechtsnorm (bijv. voor wettelijke bewaartermijn) voorschrijft om de gegevens bij te houden. Hiervoor gelden de voorschriften van art. 17 AVG in combinatie met § 35 AVG. Indien wissing om wettelijke, contractuele of commerciële of fiscale redenen niet mogelijk is, kan een beperking van de verwerking van de gegevens op verzoek van de betrokkene gebeuren.

Recht van de betrokkene op overdraagbaarheid van gegevens
Het bedrijf waarborgt het recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig art. 20 AVG. Elke betrokkene heeft het recht een kopie van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in een gangbaar machineleesbaar bestandsformaat.

Recht om klacht in te dienen van betrokkene
Overeenkomstig art. 77 AVG hebben betrokkenen het recht een klacht i te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In principe kunt u hiertoe contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats of die van onze zetel.

Recht van bezwaar volgens art. 21 AVG
Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 f) AVG, hebt u het recht, overeenkomstig art. 21 AVG op elk ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking, voor zover hiervoor met uw specifieke situatie verband houdende redenen bestaan of het bezwaar betrekking heeft op direct marketing. In dat laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar dat onder opgave van een bijzondere situatie door ons wordt omgezet. Indien u uw herroepings- of bewaarrecht uitoefenen, volstaat een mail naar info@sachsen-tour.de.

Gegevensbeveiliging
Wij nemen actuele technische maatregelen voor het waarborgen van de gegevensbeveiliging, in het bijzonder voor de bescherming van uw persoonsgegevens tegen gevaren bij gegevensoverdracht alsook tegen kennisneming door derden. Deze worden steeds aangepast aan de huidige stand der techniek.

Op onze website gebruiken wij het verspreide SSL-proces (Secure Socket Layer) in combinatie met het respectieve hoogste versleutelingsniveau dat uw browser ondersteunt. In principe is dat een 256-bit-versleuteling. Indien uw browser geen 256-bit - versleuteling ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan de 128-bit-v3-technologie. Of een individuele pagina van onze website versleuteld wordt overgedragen, ziet u aan het gesloten sleutel- of slotsymbooltje bovenaan in de adresbalk van uw browser.

Verder treffen wij alle passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, beschadiging of om onbevoegde personen de toegang ertoe te ontzeggen. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Privacyverklaring voor het gebruik van social-media-plug-ins
Op onze website zijn ook zogenaamde plug-ins van social media zoals Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest en Twitter geïntegreerd. U herkent de plug-ins aan hun logo of de Vind ik leuk-knop op onze website. Om uw persoonsgegevens te beschermen, wordt via de respectieve plug-in eerst geen directe verbinding tussen uw browser en de servers van de aanbieders van social media Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest en Twitter tot stand gebracht. De plug-ins worden pas actief wanneer u deze knoppen activeert en hiermee uw toestemming geeft voor communicatie met Facebook, YouTube, Pinterest of Twitter en de verbinding met de sociale netwerken tot stand brengt.

Het 2-klik-systeem
De verbinding met de socialmediadiensten wordt pas met de tweede klik op de respectieve knop tot stand gebracht. Eén klik op een van deze knoppen betekent dat u als gebruiker uw toestemming geeft om gegevens aan de respectieve aanbieder van het sociale netwerk door te geven. Maar alleen voor deze ene pagina en voor de geselecteerde dienst. Bij het openen van andere TMGS-pagina’s verschijnt opnieuw de gedeactiveerde knop.

De knoppen van de social media die u regelmatig gebruikt, kunnen ook permanent worden geactiveerd. Zet hiervoor onder het tandwiel-icoon het passende haakje. De geselecteerde knop is dan altijd direct actief. Via het tandwiel-icoon kunt u dit later ook opnieuw wijzigen.

Let erop welke informatie u op deze kanalen via de commentaren prijsgeeft. Deze zijn zichtbaar voor andere bezoekers van de pagina en voor de administrators. Omdat de pagina’s algemeen toegankelijk zijn, zijn de gegevens die u op deze pagina deelt, publieke gegevens. Dat betekent dat een opmerking ook buiten het respectieve socialmediakanaal kan worden gebruikt. Denk eraan dat deze informatie mogelijk door zoekmachines, inclusief Google, wordt geïndexeerd. Wij zullen deze gegevens nu noch in de toekomst analyseren of op een andere locatie registreren. De statistieken die door de respectieve socialmediakanalen ter beschikking worden gesteld, worden in samengevoegde vorm uitgegeven en kunnen onmogelijk worden gelinkt aan persoonsgegevens.

Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-plug-ins (Vind ik leuk-knop)
Op onze website zijn ook plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo. Hier vindt u een overzicht van de Facebook-plug-ins: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Pas wanneer u de knoppen aanklikt en hiermee uw toestemming geeft voor communicatie met Facebook, wordt een verbinding met het sociale netwerk tot stand gebracht. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze website toevoegen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van deze website niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de verstrekte gegevens, noch van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Facebook de-de.facebook.com/policy.php.

Wanneer u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website toevoegt aan uw gebruikersaccount, log dan uit van uw Facebook-account.

Privacyverklaring voor het gebruik van YouTube
Onze website gebruikt plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. De beheerder van deze website is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een van onze pagina’s die is uitgerust met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt eerst geen verbinding tot stand gebracht met de servers van Google. Pas wanneer u de op onze website ingebedde YouTube-video activeert, begeeft u zich in het toepassingsgebied van de Google-richtlijnen inzake het gebruik van gegevens onder www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Hiermee worden gegevens over uw gebruik van YouTube aan de operator in de VS doorgegeven en in bepaalde omstandigheden opgeslagen.

Bent u ingelogd op uw YouTube-account geeft u YouTube de mogelijkheid uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel toe te kennen. U kunt dit verhinderen door uit te loggen van uw YouTube-account.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube: www.youtube.de/t/privacy.
 

Privacybeleid voor het gebruik van X plugins (Tweet button)

Plugins van het sociale netwerk X (voorheen Twitter), provider X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., zijn op onze pagina's geïntegreerd. Je herkent de plugins van X aan het Twitter-logo en de Tweet-knoppen op onze website. Een overzicht van de X plugins vind je hier: https://dev.twitter.com/web/overview.

Wanneer je onze website bezoekt, wordt er geen directe verbinding tot stand gebracht tussen je browser en de X-server via de plug-in. Er wordt alleen een verbinding met het sociale netwerk tot stand gebracht wanneer je op de knoppen klikt en daarmee toestemming geeft voor communicatie met X.

Door X en de functie "Re-Post" te gebruiken, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw X-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Hierbij worden ook gegevens doorgegeven aan X. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door X. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van X op https://twitter.com/en/privacy.

U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming bij X wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/settings/account/personalization.

Gebruik van Instagram
Wij gebruiken Instagram om content en functies van het sociale platform Instagram op onze website te kunnen weergeven en aan u te kunnen aanbieden en hierdoor ons aanbod alsook de gebruikerservaring te verbeteren en interessanter weer te geven. “Instagram” is een social-plug-in van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna: “Instagram”) om content van het sociale platform Instagram op onze websites te integreren. Hierbij worden persoonsgegeven of aan personen koppelbare gegevens aan Instagram doorgegeven. Wanneer u over een gebruikersaccount op Instagram beschikt en ingelogd bent, kan Instagram bovendien uw bezoek aan uw gebruikersaccount toevoegen. Instagram slaat deze gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of wat nodig is voor de layout van de website. Een dergelijke analyse gebeurt met name (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om de nodige reclame weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U kan bezwaar maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht moet richten tot Instagram.

Wanneer u wil verhinderen dat uw gegevens worden doorgegeven, kunt u de functies van Instagram niet gebruiken. Woij raden u echter aan om na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, in het bijzonder voor activering van geïntegreerde content omdat u zo vermijdt dat dergelijke gegevens worden toegevoegd aan uw profiel bij de respectieve aanbieder. Gegevens van derde aanbieders: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Meer informatie over gegevensbescherming en -gebruik door LinkedIn vindt u op de volgende website van LinkedIn:  https://help.instagram.com/155833707900388

Gebruik van Pinterest
Wij bieden het gebruik van Pinterest aan. Gelieve zorgvuldig na te kijken welke persoonsgegevens u met ons deelt via Pinterest. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat Pinterest de gegevens van zijn gebruikers (bijv. persoonsgegevens, IP-adres enz.) opslaat en evt. ook gebruikt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over gegevensbverwerking door Pinterest vindt u in de privacyrichtlijn van Pinterest onder https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy . Indien de gegevens die u via Pinterest aan ons verstrekt ook of uitsluitend worden verwerkt door Pinterest, is naast ons ook Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van het Algemeen Reglement Gegevensbescherming (AVG).

Wij hebben geen invloed op de gegevensverzameling en de verdere verwerking ervan door Pinterest. Verder weten wij niet in welke omvang, op welke plaats en voor welke periode de gegevens worden opgeslagen, in hoever Pinterest bestaande wisplichten nakomt, welke analyses en koppelingen met de gegevens plaatsvinden en aan wie de gegevens worden doorgegeven. Wanneer u wilt vermijden dat Pinterest de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens verwerkt, brengt u best geen verbinding met uw Pinterest-account tot stand of neemt u best via een andere weg contact met ons op. U vindt al onze contactgegevens in ons impressum bij Pinterest.

Gebruik van webfonts
Op deze pagina’s worden externe lettertypes, Google Fonts gebruikt. Google Fonts is een dienst van Google Inc. ("Google") (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, 94043). Het gebruik van deze Web Fonts gebeurt – voor zover deze niet lokaal ingebed zijn – op grond van uw toestemming door een serveroproep, in principe een server van Google in de VS. Hierdoor wordt mogelijk het volgende aan de server doorgegeven en door Google opgeslagen:
Naam en versie van de gebruikte browser
Website van waar de aanvraag afkomstig is (Referrer-URL)
Besturingssysteem van uw computer
Beeldschermresolutie van uw computer
IP-adres van de aanvragende computer
taalinstellingen van de browsers of het besturingssysteem van de gebruiker

Bijkomende informatie vindt u in de privacyverklaring van Google, dat u hier kunt openen:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Het gebruik van Google Fonts dient om de leeservaring op onze website te vergemakkelijken en een aangenamere lay-out mogelijk te maken. Het gebruik gebeurt ofwel met uw toestemming of door een lokale inbedding.

Gebruik van Google Analytics
Voor de juiste vormgeving en de permanente optimalisering van onze pagina’s gebruiken wij Google Analytics, de webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna “Google”). Hierbij worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies (zie punt 4) gebruikt. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zoals

 • Browsertype/-versie,
 • Gebruikt besturingssysteem,
 • Referrer-URL (die voordien bezochte pagina),
 • Hostnaam van de computer die onze website opent (IP-adres),
 • Tijdstip van serveraanvraag,

worden naar een server van Google in de VS doorgegeven en daar verwerkt. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en pas daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten te leveren die te maken hebben met website- en internetgebruik. Ook wordt deze informatie eventueel doorgegeven aan derden, op voorwaarde dat dit bij wet is voorgeschreven of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval koppelen aan andere gegevens. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat ze onmogelijk kunnen worden toegekend aan een bepaald gebruikersprofiel (IP-masking).
U kunt de installatie en opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies op de website ten volle zal kunnen gebruiken.

Uitschakelen van Trackings door Google Analytics

Daarenboven kunt u de registratie bij Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die op uw gebruik van de website betrekking hebben (incl. uw IP-adres), alsook de verwerking door Google van deze gegevens verhinderen door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. Naast de browser-add-on, in het bijzonder bij browsers op mobiele apparaten, kunt u de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Hierdoor wordt een opt-out-cookie vastgelegd dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. Het opt-out-cookie geldt enkel voor deze browser en voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Wanneer u de cookies op deze browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw activeren. Meer informatie over gegevensbescherming in combinatie met Google Analytics vindt u in Google Analytics-support (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de), onder www.google.com/analytics/terms/de.html of onder www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” werd uitgebreid om een geanonimiseerde versie van het IP-adres (zog. IP-masking) te garanderen.

Gebruik van Google AdS
Wij gebruiken Google Ads om met behulp van reclame (zogenaamde Google Ads) op Google en externe websites te focussen op ons aanbod. Bovendien kunnen we analyseren welke reclamemaatregelen welke resultaten opleveren.

Google Ads is een tool van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna “Google”). Meer informatie over Google, zoals de privacybepalingen van Google, kunt u raadplegen onder www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie over Google Ads vindt u onder ads.google.com/intl/de_DE/home/. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google via Google Ads verzamelt zodat wij u informeren volgens ons huidige kennisniveau.

In het kader van het gebruik van Google Ads gebruiken wij enerzijds conversie-tracking van Google Ads. Met conversie-tracking van Google Ads kunne wij het surfgedrag van de betrokkene analyseren, nadat hij op een van onze advertenties heeft geklikt. Voor zover u op een Google-advertentie klikt, slaat Google cookies op uw apparaat op. Deze cookies zijn in principe maar 30 dagen geldig. Ze zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Aan de hand van cookies zien we dan welke van onze aanbiedingen u hebt bekeken en welke features van onze website u hebt gebruikt. Google stelt ons de statistische analyses ter beschikking aan de hand waarvan wij de effectiviteit van onze reclamemaatregelen kunnen beoordelen. 

Bovendien gebruiken wij de Remarketing-functie van Google Ads. Met de Remarketing-functie is het mogelijk om advertenties te plaatsen op websites van derden. In het kader van de Remarketing-functie van Google Ads wordt het surfgedrag van de betrokkene op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld voor welke aanbiedingen hij interesse had. Aan de hand daarvan krijgt de betrokkene ook nadat hij onze website heeft verlaten op andere websites doelgerichte reclame te zien. Google Ads slaat hiervoor cookies (zie hiervoor onder “Cookies” voor meer details) op uw systeem op. Deze cookies zijn in principe maar 30 dagen geldig. Ze zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Door cookies op te slaan kan Google het gebruik van onze website door de betrokkene analyseren.

De verwerking gebeurt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Alleen indien uw toestemming om officiële redenen ongeldig zou blijken, baseren wij de verwerking op de rechtsgrond van een afweging van belangen, waarbij ons gerechtvaardigd belang bestaat uit doelgerichte reclame en de analyse van de werking en efficiëntie van deze reclame. U kunt de deelname aan dit Tracking-proces op elk moment hier wijzigen. Wij wijzen erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

Gebruik van Google Tag Manager
Wij gebruiken Google Tag Manager om bijkomende plug-ins op onze website te implementeren. DeDer Google Tag Manager verwerkt echter geen persoonsgegevens. Deze worden door de andere geïnstalleerde plug-ins verwerkt, waarnaar afzonderlijk wordt verwezen in het kader van deze privacyverklaring.

Gebruik van OpenWeatherMap
Wij gebruiken de OpenWeatherMap-weerdienst via een API. Deze wordt ter beschikking gesteld door Openweather Ltd., 17th floor, 1 Ropemaker Street, City Point, London, EC2Y 9ST Verenigd Koninkrijk. Bij het gebruik worden het IP-adres en de opgeslagen coördinaten in principe doorgegeven aan een server van OpenWeatherMap in de UK, de VS en/of Letland en daar opgeslagen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensdoorgifte. Het gebruik van OpenWeatherMap gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze website en om actuele weerberichten en voorspellingen ter beschikking te stellen van de gebruiker. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van OpenWeatherMap, die u kunt raadplegen onder https://openweather.co.uk/privacy-policy.

Gebruik van het aanbod van Outdooractive
Indien wij op onze website het aanbod van Outdooractive, en in het bijzonder het kaartenmateriaal ervan gebruiken, geldt aanvullend de volgende privacyverklaring. Outdooractive stelt elektronische databanken ter beschikking die u als gebruiker in de vorm van een elektronisch informatieportaal in het digitale toerismegebied kunt gebruiken. Daaronder vallen bijvoorbeeld kaarten- en routeplanningen.

Outdooractive verzamelt de volgende gegevens, die voor Outdooractive technisch vereist zijn om de elektronische databanken weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (Rechtsgrond is art. 6 lid 1 f) AVG):

 • IP-adres
 • Datum en uur van uw bezoek
 • Tijdsverschil tot Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van bezoek (concrete website)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Respectieve overgedragen gegevenshoeveelheid
 • Website, waarvan de aanvraag komt
 • Browser
 • Locatie van de gebruiker
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Outdooractive gebruikt voor de analyse cookies die op uw browser worden opgeslagen. Outdooractive slaat de zo verzamelde gegevens op servers in Duitsland en derde landen op. U kunt de analyse instellen door de beschikbare cookies in te stellen en de opslag van cookies te verhinderen. Wanneer u verhindert dat er cookies op uw apparaat worden opgeslagen, wijzen wij erop dat u de elektronische databanken van Outdooractive misschien niet volledig kunt gebruiken. U kunt via uw browserinstellingen verhinderen dat er cookies worden opgeslagen.

Het door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere door ons verzamelde gegevens samengevoegd.

Outdooractive gebruikt ook uw GPS-gegevens wanneer u de elektronische databanken gebruikt.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerking, noch op de hoogte van de volledige gegevensverzameling, de doeleinden voor de verwerking, de bewaartermijnen. Wij beschikken ook niet over informatie over het wissen van de verzamelde gegevens door Outdooractive.

Outdooractive slaat de u betreffende gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor marktonderzoek en/of wat nodig is voor de lay-out van de elektronische databanken. U kan bezwaar maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht moet richten tot Outdooractive. De rechtsgrond voor het gebruik van de diensten van Outdooractive is art. 6 lid 1 f) AVG.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Outdooractive vindt u in de volgende meegedeelde privacyverklaring. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Privacyverklaring van Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt:
https://corporate.outdooractive.com/en/privacy-policy/?noredirect=en_US
https://www.outdooractive.com/en/privacy.html

Feratel DESKLINE online boekingen, boekingsaanvragen en brochurebestellingen

Voor de verwerking van online boekingen, brochurebestellingen en aanvragen verwerken wij uw persoonlijke gegevens om u met behulp van onze dienstverlener feratel Media Technologies AG (Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck) de geboekte diensten te kunnen leveren. Hiervoor slaan wij inventarisatiegegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens van onze klanten, geïnteresseerden en andere zakelijke partners op en verwerken deze. De verwerking wordt uitgevoerd voor het leveren van contractuele diensten of voor het vervullen van precontractuele diensten op basis van de rechtsgrondslagen van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (boekingsprocessen, beantwoorden van offerteaanvragen en versturen van brochures) en Art. 6 para. 1 lit. c GDPR (wettelijk verplichte bewaartermijnen voor boekingen of facturen). Voor dit doel zijn de gegevensvelden die als verplicht zijn gemarkeerd, noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het contract. Wij geven uw persoonlijke gegevens door aan derden (hotelpartners of andere toeristische dienstverleners) in het kader van deze gegevensverwerking op basis van art. 6 (1) lit. b GDPR (als het noodzakelijk is om een boeking te verwerken), of op basis van ons gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) lit. f GDPR voor het gebruik van overeenkomstige boekingssoftware. We hebben een overeenkomst gesloten met het bedrijf feratel in overeenstemming met art. 28 GDPR als verwerker, die garandeert dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt in het kader van onze bestelling. Meer informatie over gegevensbescherming van feratel. 


Gebruik van HERE Maps
Wij gebruiken HERE Maps voor de weergave van een kaart voor onze locatie alsook voor ondersteuning bij de weergave van uw laatste activiteiten op het gebied van “Veiligheid” van us gebruikersaccount. HERE Maps JavaScript API is een kaartendienst van HERE Global B.V, Kennedyplein 222 - 226, 5611 ZT Eindhoven, Nederland. Wij geven niet actief persoonsgegevens door aan HERE Maps. Maar bij het oproepen en weergeven van kaarten kunnen wel gegevens door uw browser over uw opvraging (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan een server van HERE Maps en daar worden opgeslagen. De verwerking gebeurt op basis van uw toestemming. U geeft uw toestemming via de Cookie-Consent-tool van HERE Global B.V. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten. Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden bij HERE Maps vindt u onder: https://legal.here.com/de-de/privacy/policy.

Gebruik van Open Street Map
Wij gebruiken op deze website om redenen van gegevensminimalisering Open Street Map. De OpenStreetMap-Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, GB – Groot-Brittannië, is een in Groot-Brittannië geregistreerde organisatie van algemeen nut, die als doel heeft het OpenStreetMap-project te ondersteunen. Bij het openen van de pagina worden de kaartonderdelen van de servers van Open Street Map geladen. Hierbij worden automatisch gegevens verwerkt door Open Street Map. Gebruikersgegevens worden echter gebruikt door Open Street Map voor de werking en verdere ontwikkeling  van de diensten. De gebruikersgegevens worden in geanonimiseerde vorm gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en onder  https://planet.openstreetmap.org  openbaar gemaakt. Details hierover vindt u onder Open Street Map Foundation > Privacy Policy > Date we receive automatically .

NEWSLETTER
Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend om u regelmatig te informeren over interessante reisbestemmingen en aankomende evenementen. U geeft uw toestemming enkel aan de firma Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH. Het doorgeven aan onbevoegde derden is in principe uitgesloten. U kunt de newsletter op elk moment stopzetten door op de link in de newsletter te klikken.

Informatie over newsletters en toestemmingen
Wij bieden u op onze website de mogelijkheid u te abonneren op verschillende newsletters. Met deze newsletters informeren wij u regelmatig over onze aanbiedingen. Om onze newsletter te kunnen ontvangen, hebt u een geldig e-mailadres nodig. Wij verzenden newsletters, e-mails en andere elektronische berichten met reclame (hierna “Newsletter”) enkel met de toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Onze newsletters bevatten informatie over reisthema’s (bijv. toeristische tips, evenementen en te boeken aanbiedingen), uit het gebied marktonderzoek en toeristische coöperaties.

Double-opt-in en protocollering
De aanmelding voor onze newsletter gebeurt via een zog. double-opt-in-proces. Dit wil zeggen dat u na aanmelding een e-mail ontvangt waarin u uw aanmelding moet bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk opdat niemand zich met een e-mailadres van iemand anders zou kunnen aanmelden. De aanmeldingen voor de newsletter worden geprotocolleerd om het aanmeldproces overeenkomstig de wettelijke vereisten te kunnen aantonen. Hiertoe behoort het opslaan van het tijdstip van aanmelding en bevestiging, mar ook het IP-adres. Ook de wijzigingen aan de u betreffende bij Maileon opgeslagen gegevens worden geprotocolleerd.

Gebruik van verzendingsdienst Maileon
De newsletter wordt verzonden via Maileon, een platform voor het verzenden van newsletters van de Duitse aanbieder XQueue GmbH, Advanced E-Mail-Marketing Technologies, Christian-Pleß-Str, 11-13, 63069 Offenbach am Main.
De e-mailadressen van de ontvangers van onze newsletters alsook de hen betreffende bijkomende, in het kader van deze verklaring beschreven gegevens, worden opgeslagen op de servers van XQueue in Duitsland. XQueue gebruikt deze gegevens om de newsletter in onze opdracht te verzenden en analyseren. Daarnaast worden ook technische gegevens verzameld (bijv. tijdstip oproeping, IP-adres, browsertypen en besturingssysteem). Deze gegevens kunnen niet worden gekoppeld aan de respectieve ontvangers van de newsletters. Ze dienen uitsluitend voor statistische analyses van newslettercampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruik om toekomstige newsletters beter aan te passen aan de interesses van de ontvangers. Wanneer u geen analyse door XQueue wilt, moet u zich uitschrijven voor de newsletter. XQueue gebruikt de gegevens van de ontvangers van ons newsletters echter niet om deze zelf aan te schrijven of door te geven aan derden. XQueue is verplicht de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. Wij hebben een overeenkomst over de verwerking van ordergegevens gesloten met XQueue waarin wij XQueue ertoe verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. 

Aanmeldgegevens
Om zich voor de newsletter aan te melden, hoeft u alleen maar uw e-mailadres op te geven. We vragen u optioneel ook de aanspreking en uw voor- en familienaam op te geven. Deze gegevens dienen voor de personalisering van de newsletter. Verder verzoeken wij u ook optioneel uw woonplaats en land op te geven. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de inhoud van de newsletter aan te passen aan de interesses van onze lezers.

Statistieken en analyses
Voor statistische doeleinden wordt ook geregistreerd of de newsletters worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links er geklikt wordt. Deze gegevens kunnen niet worden gekoppeld aan de respectieve ontvangers van de newsletters. Analyses dienen dan weer om de leesgewoontes van de lezers te onderzoeken en onze content hieraan aan te passen.

Online oproeping en datamanagement
Er zijn gevallen waarin wij de ontvangers van de newsletters naar de websites van XQueue doorverwijzen. Bijv. bevat onze newsletter een link waarmee de ontvanger van de newsletter de newsletter online kan openen (bijv. bij weergaveproblemen in het e-mailprogramma). Ook de privacyverklaring van XQueue kan enkel op hun website worden geopend. Hierbij wijzen wij erop dat op de websites van XQueue cookies worden gebruikt en daarmee persoonsgegevens worden verwerkt door XQueue, zijn partners en ingezette dienstenaanbieders (bijv. Google Analytics). Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van XQueue (www.xqueue.de/datenschutz/).

Opzegging/Intrekking
U kunt onze newsletter op elk moment stopzetten, en uw toestemmingen intrekken. Op het einde van elke newsletter staat er een link om de newsletter stop te zetten. Bovendien kunt u zich ook via mail naar info@sachsen-tour.de uitschrijven. Hiermee wist u tegelijkertijd uw toestemmingen voor verzending ervan via XQueue en de statistische analyses. Het is echter niet mogelijk de verzending via XQueue of de statistische analyse apart in te trekken. De informatie wordt opgeslagen zolang u zich hebt ingeschreven voor de newsletter. Na uitschrijving/opzegging/intrekking worden u enkel op grond van de newsletter opgeslagen persoonsgegevens onherroepelijk gewist.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Onze homepage bevat links naar andere websites. Wij kunnen niet controleren of de beheerders van dergelijke websites deze bepalingen inzake gegevensbescherming naleven. Raadpleeg de uitsluiting van aansprakelijkheid in Impressum.

VERWERKENDE INSTANTIE OF VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Verwerkende instantie of verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking en de Duitse Privacywet is Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH in 01099 Dresden, Bautzner Str. 45-47, telefoon: +49 (0) 351 / 49 17 00, e-mail: info@sachsen-tour.de, Webseite: www.sachsen-tourismus.de

Functionaris voor gegevensbescherming
Voor de uitoefening van de privacyrechten heeft ons bedrijf een externe functionaris vor gegevensbescherming aangesteld. U vindt onze functionaris vor gegevensbescherming onder
Astrid Kloss - Verantwoordelijke voor privacy en gegevensbeveiliging, www.kloss-consulting.de

Overige/updates
De snelle ontwikkeling van het internet maakt af en toe aanpassingen aan deze privacyverklaring noodzakelijk. Hier wordt u geïnformeerd over de nieuwigheden. Een wijziging van de privacyverklaring wordt bij uw eerste bezoek na de wijziging voor u van toepassing.


CONTACTPERSOON VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH

Bautzner Straße 45/47
01099 Dresden
Telefoon: +49 (0) 351 / 49 17 00
E-mail: info@sachsen-tour.de
Website: www.sachsen-tourismus.de